De onderstaande aankoopvoorwaarden zijn van kracht op elke bestelling gemaakt op de site van q-trading.

1.Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van q-trading zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing,het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Van het in deze verkoopwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door q-trading worden afgeweken,in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken,zoals deze verkoopvoorwaarden,en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van door q-trading worden bedongen,worden evenzeer bedongen ten behoeve van door q-trading ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voort vloeien uit de wet(of de verkoop overeenkomst).

2.Aanbiedingen/Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van q-trading zijn vrijblijvend en q-trading behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,in het bijzonder wanneer dat op grond van(wettelijke)voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door q-trading.

Q-trading is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden,tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,deelt q-trading dit mee binnen tien(10)werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Q-trading heeft het recht de aankoop binnen 10 werkdagen te annuleren,de klant zal in dit geval het eventueel overgemaakte bedrag op zijn of haar rekening retour ontvangen.

Q-trading zal alleen bestellingen met een geldig afleveradres accepteren.

Voor alle prijzen vermeld op onze website geldt onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

3.Bezorging

Alle Q-trading artikelen worden doorgaans geleverd binnen 10 werkdagen na ontvangst van betaling(met uitzondering van de feestdagen).

U krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order.

Het kan echter voorkomen dat een Q-trading artikel tijdelijk niet in voorraad is.

In dat geval krijgt u zo spoedig mogelijk per email bericht en houdt Q-trading uw bestelling aan.

De door Q-trading opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schade vergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.Prijzen en Betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s,inclusief btw 21% en exclusief handeling en verzendkosten,eventuele belastingen of andere heffingen,tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Uw Q-trading product is voor verzending betaald d.m.v. telebankieren(i-deal).

5.Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien het product betaald is aan Q-trading, het risico ter zake van de producten gaat reeds in op het moment van aflevering.

6.Eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Q-trading geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren

Q-trading garandeert niet dat de aan u geleverde producten inbreuk maken op enige(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. herroepingsrecht

Na het accepteren van onze verkoop voorwaarden  bij aankoop van een nieuwe scooter kunt u geen beroep doen op uw herroepingsrecht.
Dit in verband met het feit dat onze producten afschrijvings onderhevig zijn en wij in het geval van terugname uw product niet meer als nieuw kunnen beschouwen doordat er aan het kenteken een datum gekoppeld zit en wij in dat geval een in gebruik genomen product moeten terugnemen.
Voor bestellingen die online bij ons worden gedaan o.a. onderdelen en accessoires geldt een retour termijn van 30 dagen.

8. Product aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomsten beantwoorden.
Na ondertekening van de aflevering factuur kan er geen aanspraak meer worden gemaakt over elke vorm van schade die u in een later stadium tegenkomt.

9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolgen van het gebruik van internet of enige andere middelen van communicatie in het verkeer tussen u en Q-trading, dan wel tussen Q-trading en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Q-trading, is Q-trading niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door polderscooter. De communicatie tussen Q-trading en de klant zal voornamelijk via e-mail en telefoon plaatsvinden.

10. Persoonsgegevens

Q-trading respecteert en beschermd u privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld.

Q-trading verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Q-trading in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Q-trading gehouden is tot enige schade vergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maarstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht word verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Q-trading kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Q-trading kan niet waarborgen dat de site van Q-trading ononderbroken of foutloos zal functioneren.

13.Toepasselijk recht en bevoegde rechten

Op alle rechten,verplichtingen,aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten waarop deze verkoopvoorwaarden,is uitsluitend Nederlands recht en in bepaalde gevallen het Europees recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.Garantie

Onder de garantie valt het motorisch en electronisch gedeelte van de scooter.

Uitgesloten van garantie zijn banden,accu’s,kapwerk en lampjes,bij ontvangst van uw product controleert u de goederen en tekent hiervoor.

Na ontvangst van de goederen kan Q-trading niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades en/of gebreken.

U dient zich te houden aan de onderhoudsbeurten die door Q-trading zijn voorgeschreven,deze zullen worden genoteerd en worden bijgehouden,mocht u die niet tijdig laten uitvoeren door Q-trading dan heeft u geen recht op garantie.

De garantie vervalt als er aan het product door derden spullen worden gedemonteerd,of gerepareerd,of zelf wordt gesleuteld of opvoert.

Q-trading is niet verantwoordelijk voor opgevoerde producten en bekeuringen,schades en letselschade.

Bij een probleem aan uw scooter dient u tijdig contact met Q-trading op te nemen,zodat dit kundig kan worden verholpen,de te vervangen onderdelen vallen in de garantie,arbeid die daarmee gepaard gaat is voor rekening koper.

Maak tijdig een afspraak voor een onderhoudsbeurt  hier bent u zelf verantwoordelijk voor.
Geen onderhoud is geen garantie.

Q-trading geeft u op elk product de standaard fabrieksgarantie.

Heeft u bij ons Q-trading een scooter gekocht en laat u garantie werkzaamheden uitvoeren dan zullen wij u ook geen arbeidtijd rekenen mits beurten regulier zijn uitgevoerd.

Gaat u naar een andere dealer dan is er een omruil garantie van toepassing op onderdelen  die stuk zijn binnen de garantie periode.
Onderdelen die stuk zijn kan die externe dealer ons toesturen ,waarna wij het zullen beoordelen.
Na beoordeling zullen wij de betreffende dealer mits gegrond vervangende onderdelen toesturen.
De arbeidstijd die een externe dealer u rekent komen ten aller tijde voor rekening van u als eigenaar en vallen niet te verhalen op ons Q-trading.

U koopt een nieuw product en daar zit 1 jaar motorische en electronische fabrieksgarantie, en 1 jaar op de accu en lader, met een maximum van 30.000km. 
De garantievoorwaarden staan op naam factuur, deze vervallen zodra uw het voertuig aan derden verkoopt.

Garantie Voorwaarden

 • U krijgt 1 jaar garantie op de scooter, en 1 jaar op de accu en de lader. Met een maximum van 30.000km
 • In dient in het bezit zijn van het aankoopbewijs.
 • Indien u de onderhoudsbeurten elders dan bij de erkende specialist laat uitvoeren dient u de facturen hiervan te kunnen tonen, de garantietermijn zal hierdoor kunnen worden beïnvloed.
 • Wanneer de klant zelf onderdelen gaat (laten) inbouwen in de motor of zelf het onderhoud van het voertuig gaat uitvoeren kan er geen beroep meer gedaan worden op de garantie.
 • De originele onderdelen mogen niet vervangen worden door niet-originele onderdelen.
 • Als u aanspraak wilt maken op garantie mogen de reparatiewerkzaamheden uitsluitend uitgevoerd worden in een werkplaats van een scooterbedrijf dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De garantie staat op naam factuur, deze vervallen zodra uw het voertuig aan derden verkoopt.

   

De garantie dekt niet:

 • Normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door het gebruik van het voertuig, zijnde geen materiaal- of constructiefout, zijn als dusdanig niet gedekt door de garantie: de vervanging van binnen- en buitenbanden, rubberen onderdelen, remschijven of trommels, riemen, filters, kettingen, tandwielen, wielspaken en niet genoemde slijtage delen.
 • De onderhoudswerkzaamheden zoals: software updates, smeren, afstellen, reinigen enz.).
 • Op plastic onderdelen of kuipdelen wordt enkel garantie verleend als er constructiefouten of fabricagefouten worden geconstateerd voor de aflevering van het nieuwe voertuig aan de klant.
 • Verergering van de schade door voorgezet gebruik van het voertuig bij een defect of probleem.
 • Schade die opzettelijk is toegebracht door de begunstigde/eigenaar.
 • Wanneer een scooter meer dan 30.000km heeft afgelegd en/of voor commerciële doeleinden is gebruikt; zoals bijvoorbeeld voor verhuur, thuisbezorging of koeriersdiensten.
 • Corrosie of oxidatie van het oppervlak van het chassis, schroeven en alle overige behandelde of onbehandelde onderdelen worden niet gedekt door de garantie.
 • Geluiden en trillingen die geen enkele invloed hebben op de betrouwbaarheid, veiligheid en het weggedrag van het voertuig worden niet gedekt door de garantie.
 • De schade die voortvloeit uit nalatigheid, een verkeerd gebruik, het niet naleven van de in de gebruikshandleiding vermelde aanwijzingen.
 • Aanvullende niet door de dealer gemonteerde onderdelen of aanpassingen (bijv: opvoer software update, alarmen, radio, lampen enz.).

Belangrijke informatie over accu’s van elektrische voertuigen

Bij niet correct gebruik kan de levensduur van de accu worden verkleind of ze kunnen zelfs kapotgaan. Wij adviseren altijd minimaal één keer in de maand bij te laden, en als u de accu niet gebruikt hem ”indien mogelijk” op kamertemperatuur op te slaan.

Het beste is een laadcyclus (de tijd dat de accu aan de lader ligt) van 5 tot maximaal 8 uur continu. Uiteraard kan het laadproces per product verschillen.

Denk eraan dat de accu door zelfontlading langzaam leegloopt. De capaciteit van een accu neemt ook af bij lage temperaturen. Het opladen van de accu kun je dan ook het best binnenshuis doen. Of in ieder geval in een ruimte die op kamertemperatuur is.

De actieradius van een accu kan bij lage temperaturen met een kwart afnemen. Anders gezegd: in de winter haal je minder kilometers uit je accu dan in de zomer. Dit verschil kan oplopen tot 25 procent. Om je accu zo lang mogelijk goed te houden is het beste advies om hem te blijven gebruiken. Ook in de winter.

Een zogenaamde diepteontlading, waarbij de resterende capaciteit van de accu onder de 5% komt, kan een lithium accu onherstelbaar beschadigen. Daar is hij weliswaar tegen beschermd – een chip schakelt de accu uit wanneer die grens van 5% is bereikt, maar een goede vuistregel is de accu opladen als er nog zo’n 20% van de capaciteit over is. Met een lading van tussen de 20% en 80% presteren accu’s optimaal.

De rij-afstand, uithoudingsvermogen en prestaties van de accu zijn niet gedekt door de garantie. Gaat de accu kapot vanwege diepontlading (dit vindt plaats als een lege accu, na het rijden of door het leeglopen bij stilstand, niet direct wordt opgeladen ”let hier dus goed op!”) dan geldt er ook geen garantie.

In de landen van de Europese Unie, wordt de consument beschermd via wettelijke rechten zoals bepaald door de van kracht zijnde nationale regelgeving. Onderhavige contractuele garantie kan deze rechten niet inperken.

 

De onderstaande aankoopvoorwaarden zijn van kracht op elke bestelling gemaakt op de site van q-trading.

1.Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van q-trading zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing,het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Van het in deze verkoopwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door q-trading worden afgeweken,in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken,zoals deze verkoopvoorwaarden,en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van door q-trading worden bedongen,worden evenzeer bedongen ten behoeve van door q-trading ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voort vloeien uit de wet(of de verkoop overeenkomst).

2.Aanbiedingen/Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van q-trading zijn vrijblijvend en q-trading behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,in het bijzonder wanneer dat op grond van(wettelijke)voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door q-trading.

Q-trading is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden,tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd,deelt q-trading dit mee binnen tien(10)werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Q-trading heeft het recht de aankoop binnen 10 werkdagen te annuleren,de klant zal in dit geval het eventueel overgemaakte bedrag op zijn of haar rekening retour ontvangen.

Q-trading zal alleen bestellingen met een geldig afleveradres accepteren.

Voor alle prijzen vermeld op onze website geldt onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

3.Bezorging

Alle Q-trading artikelen worden doorgaans geleverd binnen 10 werkdagen na ontvangst van betaling (met uitzondering van de feestdagen).

U krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order.

Het kan echter voorkomen dat een Q-trading artikel tijdelijk niet in voorraad is.

In dat geval krijgt u zo spoedig mogelijk per email bericht en houdt Q-trading uw bestelling aan.

De door Q-trading opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.Prijzen en Betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s,inclusief btw 21% en exclusief handeling en verzendkosten,eventuele belastingen of andere heffingen,tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Uw Q-trading product is voor verzending betaald d.m.v. telebankieren(i-deal).

5.Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien het product betaald is aan Q-trading, het risico ter zake van de producten gaat reeds in op het moment van aflevering.

6.Eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Q-trading geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren

Q-trading garandeert niet dat de aan u geleverde producten inbreuk maken op enige(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. herroepingsrecht

Na het accepteren van onze verkoopvoorwaarden bij aankoop van een nieuwe scooter kunt u geen beroep doen op uw herroepingsrecht.
Dit in verband met het feit dat onze producten afschrijving onderhevig zijn en wij in het geval van terugname uw product niet meer als nieuw kunnen beschouwen doordat er aan het kenteken een datum gekoppeld zit en wij in dat geval een in gebruik genomen product moeten terugnemen.
Voor bestellingen die online bij ons worden gedaan o.a. onderdelen en accessoires geldt een retour termijn van 30 dagen.

8. Productaansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomsten beantwoorden.
Na ondertekening van de aflevering factuur kan er geen aanspraak meer worden gemaakt over elke vorm van schade die u in een later stadium tegenkomt.

9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enige andere middelen van communicatie in het verkeer tussen u en Q-trading, dan wel tussen Q-trading en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Q-trading, is Q-trading niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door polderscooter. De communicatie tussen Q-trading en de klant zal voornamelijk via e-mail en telefoon plaatsvinden.

10. Persoonsgegevens

Q-trading respecteert en beschermt u privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld.

Q-trading verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Q-trading in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Q-trading gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Q-trading kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Q-trading kan niet waarborgen dat de site van Q-trading ononderbroken of foutloos zal functioneren.

13.Toepasselijk recht en bevoegde rechten

Op alle rechten,verplichtingen,aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten waarop deze verkoopvoorwaarden,is uitsluitend Nederlands recht en in bepaalde gevallen het Europees recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.Garantie

Onder de garantie valt het motorisch en electronisch gedeelte van de scooter.

Uitgesloten van garantie zijn banden,accu’s,kapwerk en lampjes,bij ontvangst van uw product controleert u de goederen en tekent hiervoor.

Na ontvangst van de goederen kan Q-trading niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades en/of gebreken.

U dient zich te houden aan de onderhoudsbeurten die door Q-trading zijn voorgeschreven,deze zullen worden genoteerd en worden bijgehouden,mocht u die niet tijdig laten uitvoeren door Q-trading dan heeft u geen recht op garantie.

De garantie vervalt als er aan het product door derden spullen worden gedemonteerd,of gerepareerd,of zelf wordt gesleuteld of opvoert.

Q-trading is niet verantwoordelijk voor opgevoerde producten en bekeuringen,schades en letselschade.

Bij een probleem aan uw scooter dient u tijdig contact met Q-trading op te nemen,zodat dit kundig kan worden verholpen,de te vervangen onderdelen vallen in de garantie,arbeid die daarmee gepaard gaat is voor rekening koper.

Maak tijdig een afspraak voor een onderhoudsbeurt  hier bent u zelf verantwoordelijk voor.
Geen onderhoud is geen garantie.

Q-trading geeft u op elk product de standaard fabrieksgarantie.

Heeft u bij ons Q-trading een scooter gekocht en laat u garantie werkzaamheden uitvoeren dan zullen wij u ook geen arbeidtijd rekenen mits beurten regulier zijn uitgevoerd.

Gaat u naar een andere dealer dan is er een omruil garantie van toepassing op onderdelen  die stuk zijn binnen de garantie periode.
Onderdelen die stuk zijn kan die externe dealer ons toesturen ,waarna wij het zullen beoordelen.
Na beoordeling zullen wij de betreffende dealer mits gegrond vervangende onderdelen toesturen.
De arbeidstijd die een externe dealer u rekent komen ten aller tijde voor rekening van u als eigenaar en vallen niet te verhalen op ons Q-trading.

U koopt een nieuw product en daar zit 1 jaar motorische en electronische fabrieksgarantie, en 1 jaar op de accu en lader, met een maximum van 30.000km. 
De garantievoorwaarden staan op naam factuur, deze vervallen zodra uw het voertuig aan derden verkoopt.

Garantie Voorwaarden

 • U krijgt 1 jaar garantie op de scooter, en 1 jaar op de accu en de lader. Met een maximum van 30.000km
 • In dient in het bezit zijn van het aankoopbewijs.
 • Indien u de onderhoudsbeurten elders dan bij de erkende specialist laat uitvoeren dient u de facturen hiervan te kunnen tonen, de garantietermijn zal hierdoor kunnen worden beïnvloed.
 • Wanneer de klant zelf onderdelen gaat (laten) inbouwen in de motor of zelf het onderhoud van het voertuig gaat uitvoeren kan er geen beroep meer gedaan worden op de garantie.
 • De originele onderdelen mogen niet vervangen worden door niet-originele onderdelen.
 • Als u aanspraak wilt maken op garantie mogen de reparatiewerkzaamheden uitsluitend uitgevoerd worden in een werkplaats van een scooterbedrijf dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De garantie dekt niet:

 • Normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door het gebruik van het voertuig, zijnde geen materiaal- of constructiefout, zijn als dusdanig niet gedekt door de garantie: de vervanging van binnen- en buitenbanden, rubberen onderdelen, remschijven of trommels, riemen, filters, kettingen, tandwielen, wielspaken en niet genoemde slijtage delen.
 • De onderhoudswerkzaamheden zoals: software updates, smeren, afstellen, reinigen enz.).
 • Op plastic onderdelen of kuipdelen wordt enkel garantie verleend als er constructiefouten of fabricagefouten worden geconstateerd voor de aflevering van het nieuwe voertuig aan de klant.
 • Verergering van de schade door voorgezet gebruik van het voertuig bij een defect of probleem.
 • Schade die opzettelijk is toegebracht door de begunstigde/eigenaar.
 • Wanneer een scooter meer dan 30.000km heeft afgelegd en/of voor commerciële doeleinden is gebruikt; zoals bijvoorbeeld voor verhuur, thuisbezorging of koeriersdiensten.
 • Corrosie of oxidatie van het oppervlak van het chassis, schroeven en alle overige behandelde of onbehandelde onderdelen worden niet gedekt door de garantie.
 • Geluiden en trillingen die geen enkele invloed hebben op de betrouwbaarheid, veiligheid en het weggedrag van het voertuig worden niet gedekt door de garantie.
 • De schade die voortvloeit uit nalatigheid, een verkeerd gebruik, het niet naleven van de in de gebruikshandleiding vermelde aanwijzingen.
 • Aanvullende niet door de dealer gemonteerde onderdelen of aanpassingen (bijv: opvoer software update, alarmen, radio, lampen enz.).

Belangrijke informatie over accu’s van elektrische voertuigen

Bij niet correct gebruik kan de levensduur van de accu worden verkleind of ze kunnen zelfs kapotgaan. Wij adviseren altijd minimaal één keer in de maand bij te laden, en als u de accu niet gebruikt hem ”indien mogelijk” op kamertemperatuur op te slaan.

Het beste is een laadcyclus (de tijd dat de accu aan de lader ligt) van 5 tot maximaal 8 uur continu. Uiteraard kan het laadproces per product verschillen.

Denk eraan dat de accu door zelfontlading langzaam leegloopt. De capaciteit van een accu neemt ook af bij lage temperaturen. Het opladen van de accu kun je dan ook het best binnenshuis doen. Of in ieder geval in een ruimte die op kamertemperatuur is.

De actieradius van een accu kan bij lage temperaturen met een kwart afnemen. Anders gezegd: in de winter haal je minder kilometers uit je accu dan in de zomer. Dit verschil kan oplopen tot 25 procent. Om je accu zo lang mogelijk goed te houden is het beste advies om hem te blijven gebruiken. Ook in de winter.

Een zogenaamde diepteontlading, waarbij de resterende capaciteit van de accu onder de 5% komt, kan een lithium accu onherstelbaar beschadigen. Daar is hij weliswaar tegen beschermd – een chip schakelt de accu uit wanneer die grens van 5% is bereikt, maar een goede vuistregel is de accu opladen als er nog zo’n 20% van de capaciteit over is. Met een lading van tussen de 20% en 80% presteren accu’s optimaal.

De rij-afstand, uithoudingsvermogen en prestaties van de accu zijn niet gedekt door de garantie. Gaat de accu kapot vanwege diepontlading (dit vindt plaats als een lege accu, na het rijden of door het leeglopen bij stilstand, niet direct wordt opgeladen ”let hier dus goed op!”) dan geldt er ook geen garantie.

In de landen van de Europese Unie, wordt de consument beschermd via wettelijke rechten zoals bepaald door de van kracht zijnde nationale regelgeving. Onderhavige contractuele garantie kan deze rechten niet inperken.